Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img21-10-2016 r img Ogłoszenie o sprzedaży (licytacji ustnej) samochodu specjalnego pożarniczego VOLKSWAGEN T4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data opublikowania ogłoszenia: 21.10.2016 r.
Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN T4.
Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)


Sprzedający:

Gmina Parchowo
77-124 Parchowo, ul. Krótka 2
tel.: 59 821 48 00 faks: 59 821 48 01
adres strony internetowej: www.parchowo.pl
adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.parchowo.pl


Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2016 r. (środa) o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2.


Miejsce i termin do obejrzenia przedmiotu przetargu:

1.Pojazd będący przedmiotem przetargu znajduje się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnie.
2.Pojazd stanowiący przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oględzin pod nr tel. 608 197 860, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.
3.Termin, w którym można dokonać oględzin pojazdu upływa w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu.


Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:

1.Samochód pożarniczy użytkowany dotychczas przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnie.
2.Samochód sprawny technicznie.
3.Właściciel – Gmina Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2.
4.Dane pojazdu:
1)Marka – VOLKSWAGEN
2)Model – T4
3)Nr rej. – GBY GE23
4)Rodzaj pojazdu – samochód specjalny
5)Przeznaczenie – pożarniczy
6)Kolor – czerwony
7)Rok produkcji – 1991
8)Data pierwszej rejestracji – 12.06.1991
9)Kraj aktualnej rejestracji – Polska
10)Nr identyfikacyjny pojazdu – WV2ZZZ70ZMH058715
11)Pojemność silnika –  1968 cm3
12)Rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym
13)Skrzynia biegów – manualna
14)Kabina – 6 osobowa
15)Zabudowa pożarnicza GLM
16)Wskazanie licznika – 283 063 km
17)Liczba osi – 2
18)Rodzaj paliwa – etylina 94
19)Przegląd – do 10.10.2017
20)Ubezpieczenie – do 31.03.2017 r.
21)Karty pojazdu nie wydano.


Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
1.Wadium ustala się na kwotę 275,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
2.Wadium wpłaca się do dnia przeprowadzenia przetargu w taki sposób, ażeby
w momencie rozpoczęcia przetargu dysponować potwierdzeniem jego wpłaty.
3.Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Parchowo prowadzony w Banku Spółdzielczym w Bytowie, nr rachunku: 60 9321 0001 0007 3495 2000 0050 .


Cena wywoławcza i postąpienie:
1.Cena wywoławcza wynosi 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2.Postąpienie ustala się na kwotę 55,00 zł (słownie: pięćdziesięciu pięciu złotych 00/100).


Warunki przystąpienia do przetargu:
1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
2.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby będące w stosunku do członka komisji krewnym lub powinowatym w linii prostej a także krewnym bocznym do czwartego stopnia lub powinowatym bocznym do czwartego stopnia.
3.Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są:
1)wpłata wadium i dysponowanie potwierdzeniem jego wpłaty w momencie rozpoczęcia przetargu,
2)złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do regulaminu przetargu,
3)złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku, gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do regulaminu przetargu,
4)podanie numeru NIP w momencie rozpoczęcia przetargu lub w przypadku osoby fizycznej przedstawienie dowodu osobistego.


Wzory oświadczeń, o których mowa w ppkt 2 i 3 dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, można je również pobrać ze strony internetowej www.parchowo.pl 


Uwagi:

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
2.Wadium wpłacone przez oferenta, który został wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia.
3.Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (którzy nie wygrali licytacji), , zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1)żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
2)uczestnik przetargu, który wygrał licytację, uchyli się od zawarcia umowy.


Informacje pozostałe:
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące niniejszego przetargu zawiera Regulamin Przetargu, opublikowany na stronie internetowej www.parchowo.pl
Pytania dotyczące przedmiotowego przetargu prosimy kierować do Pani Elżbieta Treder, inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, tel. 59 821 48 04.

Do pobrania:

- Pełna treść ogłoszenia

- Regulamin z załącznikami

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl