Logo Gminy Parchowo

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonego wniosku na realizację zadania pod nazwą „Dzień sportu Soszyca 2024”

W dniu 24 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Parchowo wpłynął wniosek złożony przez Stowarzyszenie Kaszub z siedzibą w Soszycy, Soszyca 4/ 1  na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą „Dzień sportu Soszyca 2024".

Zgodnie z ust. 7 Regulaminu obowiązującego przy zlecaniu realizacji zadań publicz­nych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. małe granty) w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 49.2022 Wójta Gminy Parchowo z dnia 28.03.2022 r. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonego wnio­sku. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności