Ważne informacje

Sposób naliczania opłaty:

Dla nieruchomości mieszkalnych opłata naliczona jest za każdy miesiąc zamieszkania, a dla nieruchomości niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady.

 

Przyjęto, że na terenie Gminy Parchowo dla nieruchomości zamieszkałych opłata miesięczna będzie naliczona wg. ich liczby mieszkańców, tab. poniżej:

 

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY
Ilość mieszkańców Stawka Ilość mieszkańców Stawka
1 13 zł 1 25 zł
2 19 zł 2 35 zł
3-4 29 zł 3-4 50 zł
5-6 39 zł 5-6 70 zł
7 i więcej 48 zł 7 90 zł

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata zależy od liczby ich użytkowników lub powierzchni lokalu, przeliczanych na pojemność pojemników. Stawki opłat wg. wielkości pojemnika:

 

WIELKOŚĆ POJEMNIKA ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY
110/120 l. 25,90 zł 39,80 zł
240 l. 51,20 zł 78,80 zł
360 l, 76,10 zł 117,00 zł
1100 l. 209,20 zł 321,80 zł

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku Rada Gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XXI.190.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

 

Na co idą opłaty:

Z pobranych opłat Gmina pokryje koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:

–  odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

–  utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

–  obsługa administracyjna nowego systemu

Stawki za wywóz odpadów komunalnych mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy całkowity koszt obsługi systemu będzie przewyższał sumę uzyskaną z opłat.

 

 

Częstotliwość wywozu:

Częstotliwość wywozu poszczególnych odpadów z nieruchomości przebiega następująco:

–  1 raz w miesiącu: odpady zmieszane, plastiki oraz popioły w okresie grzewczym

–  1 raz na 2 miesiące:  szkło

–  1 raz na kwartał:  papier

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na naszej stronie internetowej, bądź do odebrania u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz bezpośrednio w urzędzie Gminy.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu gminy Parchowo:

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla Gminy Parchowo został wyznaczony Region Północno-Zachodni gospodarki odpadami z regionalnymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych: zakład w Sierznie, zakład w Bierkowie oraz w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych zakład w Wodociągach Słupsk. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Parchowo:

Wykonywanie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości  w granicach administracyjnych naszej gminy, w ramach przetargu nieograniczonego powierzono firmie ELWOZ Spółka z o.o. ul. Szklana 44; 83-334 Miechucino Oddział Sierakowice ul. Słupska 2,   83-340 Sierakowice.

Do zadań firmy należy:

– odbieranie i transport odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości gminy Parchowo

– wyposażenie wszystkie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak:

papier, szkło, plastiki (tworzywa).

– odbieranie odpadów zgromadzonych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK:

Na terenie Gminy Parchowo działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Parchowie, przy oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1200 i w soboty od 1300 do 1600.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.  W PSZOK są przyjmowane odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano rozbiórkowe (czysty gruz) oraz odpady zielone. W wyżej wymienione odpady w  PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie z zastrzeżeniem odpadów budowlano – rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3 /gospodarstwo domowe/rok.

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający będzie zobowiązany do ich posortowania, jeżeli odmówi ich posortowania będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem. Odpady dostarczone do PSZOK należy będzie umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, będzie mogła odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według ustalonego cennika. Cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK, umieszczony zostanie na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy