Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Od dnia 24 czerwca 2015 r. na terenie gminy Parchowo obowiązuje roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, która zgodnie
  z art. 6j ust. 3c została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany pojemnik.

 

 • W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 159,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 245,00 zł.

 

 • Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy nieruchomości, na terenie których prowadzona jest sezonowa działalność gospodarcza, agroturystyczna, hotelarska itp.

 

 • Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z Uchwały Rady Gminy Parchowo z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r. poz. 873).

 

 • W zamian za uiszczoną opłatę przedsiębiorca, na zlecenie gminy odbierze odpady komunalne wytworzone na danej nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

 

 • Termin uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok upływa 20 września 2017 r. W przypadku gdy w danym roku obowiązek uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstanie po ww. terminie płatności, opłata winna być uiszczona bez wezwania do 31 grudnia danego roku. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy (pn. 00 – 14.00, wt. – pt. 8.00-13.00), bądź na rachunek bankowy:
  18 9321 0001 0007 3495 2000 0030 tytułem „Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok (…)”. Dane zleceniodawcy przelewu powinny być zgodne
  z danymi osoby, która złożyła deklarację.