Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy  przejęcie odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi. W myśl ustawy obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła gmina.

Nowe zasady odbioru odpadów, które obowiązują od 1 lipca 2013 r. spowodują   podniesienie poziomu odzysku odpadów zebranych selektywnie i zmniejszą ilość odpadów kierowanych do składowania. Jednocześnie zmiany sprawią, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska oraz zniknie powód, żeby pozbywać się odpadów przez spalanie w domowych piecach.

Na terenie gminy Parchowo wchodzące zmiany nie są dużym zaskoczeniem, bo już od kilku lat jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Jedyną istotną zmianą jest fakt, iż wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości wykorzystywanych sezonowo oraz instytucje, mają obowiązek złożenia do Urzędu Gminy w Parchowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zgodnie z nią wnosić opłaty. Deklaracje można pobrać ze strony www.parchowo.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Parchowo i złożyć na miejscu lub przesłać pocztą. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji Gmina ma prawo zobowiązać ich do uiszczania opłaty.

 

Sposób naliczania opłaty:

Dla nieruchomości mieszkalnych opłata naliczona jest za każdy miesiąc zamieszkania, a dla nieruchomości niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady.

Przyjęto, że na terenie Gminy Parchowo dla nieruchomości zamieszkałych opłata miesięczna będzie naliczona wg. ich liczby mieszkańców, tab. poniżej:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY

Ilość mieszkańców

Stawka

Ilość mieszkańców

Stawka

1

12 zł

1

25 zł

2

17 zł

2

35 zł

3-4

27 zł

3-4

50 zł

5-6

37 zł

5-6

70 zł

7 i więcej

47 zł

7

90 zł

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz wykorzystywanych sezonowo opłata zależy od liczby ich użytkowników lub powierzchni lokalu, przeliczanych na pojemność pojemników. Stawki opłat wg. wielkości pojemnika:

 

WIELKOŚĆ POJEMNIKA

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY

110/120 l.

25,90 zł

39,80 zł

240 l.

51,20 zł

78,80 zł

360 l,

76,10 zł

117,00 zł

1100 l.

209,20 zł

321,80 zł

Inny >1100 l.

0,19 zł/litr

0,292 zł/litr

 

 Na co idą opłaty:

Z pobranych opłat Gmina pokryje koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:

-  odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

-  utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-  obsługa administracyjna nowego systemu

Stawki za wywóz odpadów komunalnych mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy całkowity koszt obsługi systemu będzie przewyższał sumę uzyskaną z opłat.

 

Częstotliwość wywozu:

Częstotliwość wywozu poszczególnych odpadów z nieruchomości przebiega następująco:

-  1 raz w miesiącu: odpady zmieszane, plastiki oraz popioły w okresie grzewczym

-  1 raz na 2 miesiące:  szkło

-  1 raz na kwartał:  papier

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na naszej stronie internetowej, bądź do odebrania u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz bezpośrednio w urzędzie Gminy.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu gminy Parchowo:

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla Gminy Parchowo został wyznaczony Region Północno-Zachodni gospodarki odpadami z regionalnymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych: zakład w Sierznie, zakład w Bierkowie oraz w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych zakład w Wodociągach Słupsk. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Parchowo:

Wykonywanie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości  w granicach administracyjnych naszej gminy,  na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. powierzono firmie ELWOZ Spółka z o.o. ul. Szklana 44; 83-334 Miechucino Oddział Sierakowice ul. Słupska 2,   83-340 Sierakowice.

Do zadań firmy należy:

- odbieranie i transport odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości gminy Parchowo

- wyposażenie wszystkie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak:

papier, szkło, plastiki (tworzywa).

- odbieranie odpadów zgromadzonych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

 

Wymagane poziomy recyklingu i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów:

Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło;

- ustalono, że w 2013r. wymagany poziom odzysku i recyklingu ww. frakcji odpadów ma wynieść 12%

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

- ustalono, że w 2013r.  wymagany poziom odzysku i recyklingu ww. frakcji odpadów ma wynieść 36%

System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995:

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%

2)  do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK:

W drugiej połowie br. planuje się uruchomienie na terenie naszej gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. PSZOK będzie przyjmował odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano rozbiórkowe oraz odpady zielone. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem odpadów budowlano - rozbiórkowych, których ilość nie będzie mogła przekroczyć do 1 m3 /gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymagane będzie odrębne wydzielenie gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. PSZOK będzie przyjmował nieodpłatnie, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w ilościach:

- papier, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe - w każdej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 200 kg/nieruchomość /rok,

- odpady zielone – w każdej ilości.

 

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej, dostarczający będzie zobowiązany do ich posortowania, jeżeli odmówi ich posortowania będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów będą opisane wskazując rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać. Odpady dostarczone do PSZOK należy będzie umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, będzie mogła odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według ustalonego cennika. Cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK, umieszczony zostanie na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl