Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img23-09-2017
imgImieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

img
Zapytanie ofertowe.
31-01-2013 r

W związku z przystąpieniem do realizacji, dofinansowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” operacji Zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem Mausz dla celów rekreacyjnych 

z wytyczeniem ścieżek turystycznych i szlaków łącznikowych Pętli Kaszubskiej” Wójt Gminy Parchowo zaprasza do składania ofert cenowych na: 

» czytaj więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia...
18-01-2013 r

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały Nr XIX.138.2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Grabowo dla działek nr 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 oraz części działki nr 12/1 i 12/2 w Grabowie, obręb geodezyjny Grabowo.

» czytaj więcej
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na...
08-01-2013 r

WÓJT GMINY PARCHOWO

ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Parchowo

» czytaj więcej
EuroSprawne Parchowo
01-01-2013 r

W grudniu 2012 r. Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przystępuje do realizacji dwuletniego ( XII 2012 – XII 2014) projektu współfinansowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Konkurs zamknięty nr 01/POKL/7.4/2012 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, pt. „EuroSprawne Parchowo”)

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...
19-12-2012 r

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2012, poz. 647), art. 3 pkt 11, art. 39, art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2012 roku do 25 stycznia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, pokój nr 25, w godzinach:  poniedziałki 900-1700, wtorek – piątek 715 - 1515.

 

» czytaj więcej
H A R M O N O G R A M
12-12-2012 r

walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Parchowo w okresie od 1 lutego 2013 roku do 8 lutego 2013 roku

» czytaj więcej
O G Ł O S Z E N I E
04-12-2012 r

 

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010.Nr 102 poz. 651 z późn.zm.)

informuje,

 

» czytaj więcej
Poprzednia... 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 ... 23 24 25 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl