Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img14-02-2017 r img Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo dla części działek  nr 38 i 57 w obrębie geodezyjnym Jamno.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo dla części działek nr 38 i 57 w obrębie geodezyjnym Jamno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.02.2017 r. do 27.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, pokój nr 25, w godzinach: poniedziałki 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15 – 15:15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.03.2017roku w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, pokój nr 31 o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo;

2)      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Parchowo;

3)   za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@parchowo.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)     

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.04.2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Parchowo.

Do pobrania:

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl