Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres: 77-124 Parchowo , ul. Krótka 2

Tel. (59) 82-148-14

e-mail : gkrpa@parchowo.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie ,powołanej  prze Wójta Gminy Parchowo wchodzi  6 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy ,którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań  profilaktycznych komisji jest zapobieganie  powstawaniu nowych problemów alkoholowych  oraz zwiększenie zdolności  do doradzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Zajmuje się wspieraniem  osób uzależnionych i ich rodzin , kształtowaniem  zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w  trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zdania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Informacja :

Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 28  lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo,  77-124 Parchowo, ul. Krótka 2,z dopiskiem :  „Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.

W sprawie terminów posiedzeń komisji ,proszę kontaktować się

 tel : 59 82-148-14

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Parchowie

  • prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu,
  • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia,
  • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,
  • poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową, 
  • indywidualna pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych (osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod nr. tel. (59) 8214836 lub nr tel. (59)8214814.
  • punkt działa dwa razy w miesiącu.

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom.  

Wszystkich mieszkańców gminy Parchowo , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad psychologicznych i socjalnych w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie .

Pomoc skierowana jest do osób:

  • będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym z problemami rodzinnymi, wychowawczymi
  • zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
  • doświadczających przemocy w rodzinie i w związku tym szukających wsparcia psychologicznego i prawnego.

Punkt Konsultacyjny GKRPA w Parchowie  mieści się w budynku  Urzędu Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2