Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Kreft

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Urząd Gminy Parchowo uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca ich składowania oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym w terminie do dnia 11 grudnia  2019 r. (wtorek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Parchowo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie  przy ul. Krótkiej 2.                                      

W programie nie będą mogły uczestniczyć osoby które nie złożyły w wyznaczonym terminie wniosku oraz w przypadku zadeklarowania ilości odpadów przewyższającej ilość tych odpadów wskazaną we wniosku.

Realizacja programu na terenie gminy Parchowo będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania bezpłatny odbiór w/w odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie realizowany będzie w 2020 roku. Udzielona pomoc finansowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz bezpośrednio w Urzędzie Parchowie Gminy w, pokój nr 26, tel.59 821 48 32.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 95.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 27 listopada 2019 roku, Urząd Gminy Parchowo w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie nieczynny

Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi:

28 grudnia 2019 r. (sobota) Urząd Gminy Parchowo będzie czynny w godz. 7.15 – 15.15.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w związku z modernizacją drogi w kierunku Jamno – Mała Wieś oraz w Żukówku na terenie gminy Parchowo, w dniach:

– 18.11.2019r. odbywać się będą prace budowlane na wjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku Jamno – Mała Wieś,

– 19 – 21.11.2019r. droga w kierunku Jamno – Mała Wieś, będzie zamknięta dla ruchu,

– 22.11.2019r. droga w centrum Żukówka, będzie chwilowo zamknięta dla ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo
77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2
tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych  nieruchomości

Do góry