Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img23-11-2017
imgImieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

img
img15-12-2009 r img O G Ł O S ZE N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 229/15 we wsi Gołczewo, gmina Parchowo

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Parchowo Nr XXVIII/183/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu obrębu geodezyjnego Gołczewo Wójt Gminy Parchowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 229/15 we wsi Gołczewo, obręb geodezyjny Gołczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 stycznia 2010 roku do 1 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo ul. Krótka 2, pokój nr 25 w godz. od 9oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo przy ul. Krótkiej 2 pokój nr 31 – sala konferencyjna II piętro o godz. 10oo.

Zgodnie z art. 18 ust 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parchowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2010 roku.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl