Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img30-11-2009 r img Zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej

Wójt Gminy Parchowo
zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej
dla Urzędu Gminy Parchowo

1.      Wymagania niezbędne:
- wpis na listę radców prawnych,
- doświadczenie w pełnieniu obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego;

2.      Forma:  umowa cywilno - prawna lub umowa z kancelarią radcy prawnego;

3.      Czas trwania umowy: od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. z okresem wypowiedzenia 1 miesiąc;

4.      Zakres wykonywanych zadań:

1)  obsługa prawna Urzędu Gminy,

2)     obsługa prawna Rady Gminy, w tym udział w sesjach Rady Gminy, w razie potrzeby udział w pracach komisji Rady Gminy,

3)     doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie lub opiniowanie aktów prawnych,

5)     prowadzenie zastępstwa sądowego,

6)     opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień,  uchwał Wójta i Rady Gminy pod względem formalno - prawnym,

7)     uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

8)     informowanie Wójta, kierowników referatów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Urzędu Gminy,

9)     bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy (w ramach jednego dnia pracy w Urzędzie Gminy),

10) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, zleconych przez Wójta Gminy.

5.      W ofercie należy podać oczekiwaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto za świadczoną usługę, w tym w wymiarze 8 godzin tygodniowo
w siedzibie Urzędu.

6.      Wymagane od kandydata dokumenty:

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- list motywacyjny i CV, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w dokumentach ofertowych w związku z wyborem oferty na świadczenie obsługi prawnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie „Świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy Parchowo" należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w terminie: do 17 grudnia 2009 roku

Oferta, która wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywana.

Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji oraz negocjacji wynagrodzenia z osobami, których oferty spełnią niezbędne wymagania.

Informacja o spełnieniu wymagań niezbędnych zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parchowo (www.bip.parchowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Parchowo.

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl