Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img08-04-2009 r img Projekt "SOLARY"

Projekt zakłada budowę instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i prywatnych na terenie Gmin sygnatariuszy porozumienia.

Powstałe w wyniku projektu instalacje będą przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej (nie zakładamy możliwości stosowania instalacji do ogrzewania obiektów).

Beneficjentami końcowymi będą administratorzy obiektów użyteczności publicznej, komunalnych oraz właściciele prywatni.

Kwota 30 tys. zł uzyskana z wpłat sygnatariuszy porozumienia zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności, analizę potrzeb beneficjentów (na podstawie ankiet),opracowanie wstępnych założeń i rozwiązań technicznych oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPOWP 2007-2013.

Wniosek zostanie złożony do konkursu w ramach osi priorytetowej 5 - Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.4. - Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

Wg obowiązującego harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach RPOWP nabór wniosków do ww. działania będzie trwał od 05 października do 13 listopada 2009r.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75%. Pozostałe 25% kosztów realizacji projektu poniosą beneficjenci bezpośredni (właściciele i administratorzy obiektów, które zostaną wyposażane w instalacje solarne)

Minimalna wartość projektu, co do zasady, wynosi 1 000 000 zł co uzasadnia aplikowanie w partnerstwie.

Na obecnym etapie przyjmuje się wartość instalacji (z montażem) dla typowego domu jednorodzinnego około 15 tys. zł. Dokładniejsze wyliczenia będą możliwe po zebraniu i analizie ankiet, które określą ilość obiektów objętych projektem, ilość użytkowników i zużycie wody. Szczegółowa  dokumentacja będzie musiała być opracowana w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu (koszt kwalifikowany) w celu opracowania SIWZ i ogłoszenia przetargu.

W celu większego uspołecznienia projektu zakłada się przystąpienie do partnerstwa stowarzyszenia, które zostanie powołane w tym celu, a w przyszłości będzie mogło się włączać w inne działania na terenie partnerskich gmin.

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnika projektu
  2. Dane osobowe uczestnika projektu
  3. Dane dotyczące obiektu zgłoszonego do projektu

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl