Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img01-06-2017 r img Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Parchowo na lata 20147-2020 z perspektywą na lata 2021-2023 od 01.06.2017 r. do 22.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo, pokój nr 26, w godzinach: poniedziałki 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15 – 15:15.

Zgodnie z art.  39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do w.w projektu dokumentu.

Uwagi mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo;

2)      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Parchowo;

3)      za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@parchowo.pl, (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Parchowo.

 

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl