Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img13-01-2017 r img Konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Wójt Gminy Parchowo

 na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) i uchwały Nr V.33.2015 Rady Gminy  Parchowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Parchowo.

 ogłasza konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2017 r.

Cel strategiczny

poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

 

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.- 20.000 zł       .          

 

Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami uchwały Nr      V.33.2015 Rady Gminy w Parchowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Parchowo oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 85 ze zm.).

2. Dotacja może być przeznaczona na:

      1)   realizację programów szkolenia sportowego;

2)   zakup sprzętu sportowego;

3)   pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych;

4)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

5)   pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6)   sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1)  transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2)  zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3)  zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, koszty, które klub sportowy poniósł na zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.

4. Wójt Gminy Parchowo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. Wójt może unieważnić konkurs, jeżeli:

1)   nie wpłynie żaden projekt,

2)   żaden ze złożonych projektów nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu;

3)   stwierdzono istotne naruszenie prawa przy wyborze projektów;

4)   wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że zakończenie procedury wyborem projektu nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

6.   Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zakończeniem konkursu.

7. Dotacja zostanie przyznana na wybrany projekt po zawarciu umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

8.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Parchowo.

 

Termin i warunki realizacji projektu

  1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy się nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.
  2. Podmiot zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania zlecającego o wszystkich planowanych zmianach.
  3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Warunki, miejsce i termin składania projektów

  1. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje klubom sportowym, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie gminy Parchowo prowadzą działalność sportową.

 

  1. Kluby sportowe mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Parchowo jeżeli wpłynie ona na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację i zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

 

  1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne projekty realizacji zadania.

 

  1. Projekt, załączniki i oświadczenia powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania projektów do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Parchowo.

 

  1. Do projektu należy załączyć:

1)  kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być  

     zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym);

2) statut.

 

6. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z 

    oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

 

  7. Projekty muszą być złożone na wniosku stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia,  

      dostępnego w Urzędzie Gminy Parchowo pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej 

      Urzędu Gminy Parchowo.

 

8. Projekty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: ,,Konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu  sportu w Gminie Parchowo w 2017r.’’ w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, pokój nr 28 lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu projektu do urzędu.

 

9. Projekty złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Projekty zawierające błędy formalne, rachunkowe, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Termin, tryb i kryteria wyboru projektów

1. Propozycję podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy 

    Parchowo.

2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najkorzystniejszych projektów, będzie brała pod 

    uwagę w szczególności:

1)   szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji;

2)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji projektu;

3)   informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrze.

3. Decyzję o wyborze projektu i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Parchowo.

4. Od decyzji Wójta Gminy Parchowo w sprawie wyboru projektów i udzielenia dotacji nie   stosuje się trybu odwołania.

5.  Wyniki konkursu projektów zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Parchowo oraz na stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl