Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img21-11-2017
imgImieniny: Janusza, Marii, Reginy

img
img02-12-2016 r img "MALUCH plus" edycja - 2017

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" edycja - 2017

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017
 
 
Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.
 
1. Na realizację Programu, w skali całego kraju przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.
 
2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 
3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
 
3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:
- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

3.4. Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.
 
4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
 
5. Termin składania ofert:
 
moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;
moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..
 
Do oferty należy dołączyć:
 
moduł 1:
- Program Inwestycji – dotyczący kosztów inwestycyjnych (majątkowych);
- Kalkulację kosztów - dotyczącą kosztów bieżących;
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna 
 
moduł 2:

- Umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący
 
moduł 3:
- Program Inwestycji – dotyczący kosztów inwestycyjnych (majątkowych);
- Kalkulację kosztów – dotyczącą kosztów bieżących;
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
- Umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący
 
moduł 4:
- Program Inwestycji – dotyczący kosztów inwestycyjnych (majątkowych);
- Kalkulację kosztów – dotyczącą kosztów bieżących;
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 
6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 
7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
 
8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
- w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:
dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;
dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.
 
9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem.
 
10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”.

Kontakt oraz wymagane dokumenty do pobrania na stronie:

http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/maluch/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-maluch-2017.html

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl