Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img01-09-2016 r img I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości.

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Parchowo

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości

 

L.p.

Miejsce położenia nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia

w m2

NR KW

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

Wadium w zł

Postąpienie w zł

Forma zbycia

1.

Parchowo

895/2

787  m2

SL1B/00017721/5

Brak planu

34 000,00

5 000,00

1%*

Na własność

* - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 

Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2016 roku   o godzinie 1000 w sali konferencyjnej nr 31  Urzędu Gminy w Parchowie.

Wadium należy wpłacić do dnia 30 września 2016 r., w gotówce w kasie Urzędu Gminy do godz. 1300  lub przelewem na konto BS Bytów   Nr 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030.  Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Parchowo do dnia 30.09.2016r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od podpisania umowy w formie aktu notarialnego – wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Cena wylicytowana w przetargu będzie podwyższona o należny podatek VAT i podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego ponosi w całości osoba wygrywająca przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 82 14 833 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Krótka 2 – pokój Nr 26. Ogłoszenie zostało umieszczone stronie internetowej www.parchowo.pl, www.bip.parchowo.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie i sołectw.

Wójt Gminy Parchowo zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z mapką poglądową

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl