Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img19-10-2017
imgImieniny: Michaliny, Michała, Piotra

img
img25-07-2016 r img OGŁOSZENIE 25.07.2016

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 353 z późn. zm.)  Wójt Gminy Parchowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały  Nr XV.123.2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo dla części działek  nr 38 i 57 w obrębie geodezyjnym Jamno.

Wnioski do w/w zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do w/w zmiany studium mogą być składane w formie pisemnej do Wójta Gminy Parchowo na adres:

Urząd Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: gmina@parchowo.pl

w terminie od 1.08.2016r. do 25.08.2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl