Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2020

Projekt „Zdalna Szkoła”

Więcej o: Projekt „Zdalna Szkoła”

W dniu 24 kwiecień 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Czytaj więcej „Projekt „Zdalna Szkoła””

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Więcej o: Obowiązek zakrywania ust i nosa

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa, obowiązuje:
1)    w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2)    w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a)    na drogach i placach,
  b)    w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  c)    w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  d)    na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali (chodzi np. o klatki schodowe, windy, pralnie itp.).

Czytaj więcej „Obowiązek zakrywania ust i nosa”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zawiadamiamy, że w dniu 09.04.2020 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Parchowo, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Ulatowski postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 383/2, 367/52, 367/53 i 367/54 we Frydrychowie obręb Parchowo.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Do góry